شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ هواي تو که ميوزد نسيم لبخند را برلبم مي رساند ودوباره شکوفه هاي شعرم را به ميوه مينشاند شيرين وآبدار باب دندانت اي يگانه مالک قلبم برو لاقل براي چنددقيقه نميشود ونميتوانم اينهمه ملسي راتحمل کنم مست ميشوم و شايد ازحال که هيچ ازدنيا بروم
ساعت ویکتوریا
كامران يوسف شهروي
رتبه 0
0 برگزیده
57 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
كامران يوسف شهروي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top